onsdag 2. februar 2011

Norsk Efterretninger

Mieldsnee er falden i Ugens første fire Dage, og siden klart og koldt til 6 Grader. Barometret 27 T. 4 til 8 L. Isen som i nogle Fiorde og Færskvande gik op i forrige Uge, lægges nu paany, og Færdselen paa Sneeføret kommer igien igang. Postens Ankomst hertil udeblev fra 18de til 31te f. M.

Med sidste post modtog Udgiveren, fra Hr. Foged Landmark, Følgende til offentlig Bekiendtgiørelse her i Distriktet:
            "Amtet har, under 4de d. M., tilkeindegivet mig, for offentlig at kundgiøre: at Hans Majestæt ved allerhøieste Resolution af 5te April f. A., allernaadigst har bemyndiget forrige Kongelige interimistiske Regieringskommision til at udstæde Tolvskillingssedler, der indtil videre skulle være i Omløb her i Riget; hvilke Sedler nu ere færdige og lyde saaledes:     No.Tolv Skilling.

Udstæd med Kongelig allernaadigst Tilladelse for Tolv Skilling. Christiania 1810. Efter Regieringskommisionens Autorisation.
           Disse Sedler ere forsynede med Kongeligt Stempel og underskrevne af een af efterfølgende Personer, nemlig: Kiøbmand P. J. Petersen, Major v. Hirsch, Fuldmægtig Niels Bing, Fuldmægtig N. C. Moglestue, Kapitaine v. Rosbach, Katheket Brun, og Kandidat P. L. Stabel, alle af Christiania.

Dette bekiendtgiøres herved til Enhvers Efterretning.
Brandal, den 17de Januar 1811.
A. Landmark."

            Norsk Efterretninger.
Af Bergens Avis No. 1. d. A. Ved Priseretten i Bergen er den 31te December sidstleden, priisdømt et Skib Marv Ann kaldet, ført af Skibskapitain William Demond, og tilligemed sammes Ladning tilkiendt Kaperfører J. C. J. Røscher som god Prise.
            Varepriser i Bergen sidst i December: Hvede 23 Rd. 48 ss, Td, Rug 18 a 19 Rd., Rødviin 1 Rd. 64 ss. Potten, bedste Meel 1 Rd. 48 ss, Vogen, graat Liin 60 ss. Marken, Knappenaale 18 ss. Loddet, Kaffe 2 Rd. 8 ss. Pd., lyst Puddersukker 1 Rd, god Røgtobak 64 ss, Bladetobak 36 ss. Marken, Risengryn 28 ss. Pd.
            Varepriser ved Christiania. Oplandsk Smør 13 Rd. og Talg 12 Rd. pr. Bismerpund. - Bærums Jern 40 pr., Kakkelovne 20 Rdl. Skippundet. - Oudals Skibsspiger 3 Rd. pr. Lispund, Bygningsspiger 3toms 5 Rd., 4toms 6 Rd. pr. 1000.
            Den 5te Januar var Kulden i Christiania 14 Grader efter Reaumur.
            I Budstikken 2den Deel, No. 37, læses: at en Guttorm Pedersen Bierke paa Hadeland i Toten, forfærdiger Digler, der udholde 2 Timer Hvidglødnings Hede, uden at sprække og uden at antage Glassur eller lide nogen Forandring. - De ansees herfra bedre end de bestilte Digler. - En velkommen Efterretning for Smede her i Egnen, som i siste Aar ofte har klaget over Mangel paa Digler.   Udgiveren.

            Af danske Blade, (af Staststidenden). Fra Corsøer meldes under 28de og 30te December, at ingen fiendtlige Skibe vare derfra at observere eller i Beltet.
            Fra 16 Decb. 1809 til 22. Decb. 1810 ere i Kiøbenhavn kopulerede 1164 Par, fødte 1872 Drenge, 1752 Piger, ialt 3624, og Døde 3736.

Norsk Landboeblad No 5
 2. Februar 1811

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar