mandag 28. januar 2013

Den 28de Januar

Frederik VI fødsel 28. januar 1768
Vort Bryst af Troeskabs Lue brænder,
Naar Fredriks Navn vi nævne skal;
Thi Han - o Held os - viis erkiender
Sit høie, faderlige Kald.
O Konge! hør et skiønsomt Folk,
Hvis Mand er Hiertets sandrue Tolk.

Bliv ved Dit Norges Tarv at fremme -
O, det er sødt at skabe Held;
Og høre Glædens Inderstemme
Fra Dal til Dal, fra Field til Field;
O nyd da længe denne Løn,
Det ønsker varmt hver Norges Søn!

Disse og flere passende Sange feiredes Dagen, og de varmeste Ønsker for Kongen, Dronningen, Kronprintssessen og hele Kongehusets Velgaaende, opsendtes til Forsynets evige og algode Fader.

Norsk Landboeblad No 2
6. februar 1813

onsdag 16. januar 2013

Liim og Læderfedt


Et slags Liim. Efter Forsøg meddelt af Gaardmand og Violinmager Elling Løvold her i Volden. 

Vaartorskens Fladmager (Luftblære) udtages frisk, renses fra Slim og dens sorte Rogge (Hinde), skylles i Vand og ophænges i et luftigt Værelse, saa at Sol og Regn ei kommer til den. Naar man vil lime, tages en ganske tør Mage og koges i Vand til den er vel igiennemkogt, og derpaa medens Magen er varm støder den, i en Steen eller Træmorter, til den bliver saa ganske fin at der findes intet haardt tilbage, og hvis Limen under Støbningen vil være for tyk, spædes lidt deri af det Vand Magen blev kogt udi. Saadant Liim, kan bruges til al Slags grovt Træarbeide man vil have limet, og er meget anvendeligt i Steden for andet Liim, som nu falder kostbart at kiøbe.  Det Vand Magen blev kogt udi, tiener og til Brug som godt Limvand.