lørdag 24. november 2012

Plan til et frit Laane-Bibliothek i Ørstens Sogn


Af gode Skrifters flittige og eftertænksomme Læsning kan forstanden oplyses og Hjertet forbedres, og et ungt Menneske som derved dyrker sin Forstand, kan paa en Slags Maade blive en nyttig lem i Menigheden. Men som jeg kjender den Mangel der er iblant Landalmuen paa gode læsebøger, er jeg derved bevæget at overlade mine eiende 84 Bind (smaa Piecer og indbundne Landkorter iberegnet) til frit laan for Ørstens Sognefolk ifølge Planens Indhold. Og om det (som jeg dog formoder) skulde blive mig herefter beleiligt at gjøre Voldens Sogns Indbyggere og Ungdom deelagtig i dette Laan, troer jeg ingen veltænkende af Ørsten haver noget derimod, naar de først selv haver benyttet sig deraf. Og paa det at Almuen kan blive forsikrede om Varigheden af dette Bibliothek agter jeg naar det først haver været i Brug et Aars Tid, anærkiendigst at søge Kongelig Bekræftelse paa, at dets Skrifter ei maa gaa i Arv, men hefte paa min Odelsjord Aarflot i Ørsten og Egsæt i Volden til Forvaring og Udlaan.