lørdag 24. november 2012

Plan til et frit Laane-Bibliothek i Ørstens Sogn


Af gode Skrifters flittige og eftertænksomme Læsning kan forstanden oplyses og Hjertet forbedres, og et ungt Menneske som derved dyrker sin Forstand, kan paa en Slags Maade blive en nyttig lem i Menigheden. Men som jeg kjender den Mangel der er iblant Landalmuen paa gode læsebøger, er jeg derved bevæget at overlade mine eiende 84 Bind (smaa Piecer og indbundne Landkorter iberegnet) til frit laan for Ørstens Sognefolk ifølge Planens Indhold. Og om det (som jeg dog formoder) skulde blive mig herefter beleiligt at gjøre Voldens Sogns Indbyggere og Ungdom deelagtig i dette Laan, troer jeg ingen veltænkende af Ørsten haver noget derimod, naar de først selv haver benyttet sig deraf. Og paa det at Almuen kan blive forsikrede om Varigheden af dette Bibliothek agter jeg naar det først haver været i Brug et Aars Tid, anærkiendigst at søge Kongelig Bekræftelse paa, at dets Skrifter ei maa gaa i Arv, men hefte paa min Odelsjord Aarflot i Ørsten og Egsæt i Volden til Forvaring og Udlaan.


[Dette var fra forordet. Så følger 12 paragrafer om utlån, og i den 12. heter det:]

Da jeg haver bestemt mig for at indrette en saakaldet: mindre Natural-Lade, til en Samling i det Smaa af Natural- og Konstprodukter, som ved Given Leilighed kan forevises Sognets Ungdom, beder jeg at den som finder noget rart eller sjeldent af Søe- eller Landvexter, Mineraler eller Dyrearter vilde tilsende mig det med første og i mueligst uforandret Tilstand, da, om det er saadant som ei før haves, faaer Stæd iblant Samlingen til at forvares i ommeldte Lade. Og om sadant som mig ei kan blive tilsendt eller forvares i denne Lade beder jeg mig meddelt den tydeligste og nøyagtigste Underretning som kan være mulig, da samme skal beskrevet findes blant Samlingene...
 

Om denne Plans Indretning og frie Laan vil jeg have Menigheden erkyndiget første gang de bliver samlet ved Kirken, hvorefter Udlaaningen kan begynde.
        

Gaarden Aarflot i Ørsten den 24de November 1797.
Sivert K. Aarflot.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar