onsdag 19. desember 2012

Om Kraftsuppe og Gelee af Been


Knokler og Been af Øxer eller Koer ere de kraftigste, der næst af Faar og andre Smaler; men de ringeste ere Kalvebeen. Naar Been henligger om Sommeren, maa alt det kiødagtige og Sener afskrabes. Har Benene ligget saalænge at de skimle og lugte ilde, eller Andre har samlet dem, saa man ei veed om de ere rene; maa de rensekoges.

     De kommes da hele i en Gryde med saa meget Vand at det staaer over dem, og koges (uden Laag) et halvt Qvarteer; derpaa demper man Ilden, skummer Fedtet af; Benene tages op og skylles. Soddet eller suppen af denne Afkogning, som seer noget ureen ud, er dog nemlig til at give Sviin.
 
Gryte. Stiftinga Sunnmøre Museum SM.003500
     
 De Been man vil have Kraftsuppe af, knuses og stødes i en Stampemaskine, et dybt Trong eller Hakkebøye, med en blank Staalhammer og siden med en Steenskølle (af de Slags som man i nogle Huusholdninger støder Salt med), stødes finere til det bliver som en deiagtig Masse; der dog ikke kan forvares om Sommeren over otte Dage, uden at tage Skade eller faae Avsmag.


      De reenb?gte Been man ei med det første vil opbruge, maa tørres om Sommeren i Solen og om Vinteren i en Ovn, og saaledes tørrede stødes lettere til Pulver, saa smaa som Gryn eller Bygkorn.

     Naar de knusede Been have den fornødne Finhed, kommes de en en Gryde, og gydes Vand derpaa i følgende Portion: for hvert Skaalpund af de store ?been kommes 3 a 4 Kander Vand og 2 Lod Salt. Kogningen skeer under lutt ? i 5 Timer ?? at Suppen holdes i Kog, og meget af Benene opløses.

     Naar Kogningen saaledes er fuldendt, afsies Suppen i et Steenkar, hvori den hensættes og afkiøles. Det tørre Bundfald af Benene optages og hensættes ligeledes ?, eller koges paa ny, medens Gryden er varm. Man kommer nu halvt saa meget Vand derpaa som første Gang. Denne ved enden Kogning erholdte Suppe, ? ikke er saa stærk som første, afsies ligeledes, og Bundfaldet kastes da bort. Derpaa kommes begge Kogninger Suppe i Gryden, medens Gryde og Ildsted endnu er varmt, for desbedre at blande dem sammen. Smagen vil bestemmes, hv? Styrken eller Kraften af denne blandede Suppe taaler at spædes med kogende Vand. Har man noget af Næper, Rødder, Kaalrabi, Kaal, Erter eller Poteter at komme i Suppen, kogers det derudi under ? Laag.

     Koges Kiød i saadan Kraftsuppe, bliver det desmere kraftfuld end om det koges i Vand, da Kiødet taber af sin nærende Kraft jo stærkere Suppen bliver.

     Friske og ny samlede Been af saltet og røget Kiød behøver ingen Rensekogning, og tiene fornemmelig til Kaal eller Erter, da Suppe deraf ikke er velsmagende.

     Kalve- og Faarebeen koges kun een Gang, da Bundfaldet ikke lønner at koges oftere.

     Af 1 Pund velkogte Been af stort Qvæg erholdes 6 Pund Suppe, og 1 Pund Been er tilstrækkelig Føde for 2 Mand i 24 Timer. Ved at spise mere eller mindre af Næper, Poteter, Kaalrabi, Erter eller Kaal dertil, samt lidt Brød, kan Suppen blive nærende for flere Mennesker, saa at 1 Pund Been giver ligesaa megen nærende Føde eller Suppe, som 10 til 11 Pund Kiød. Det ved Afskumning udbragte Fedt kan betale Brændselet, og kan regnes, at 4 Pund Been giver 12 Lod Fedt.

     For at erholde en god fast Gelee, kommes paa 2 Pund rensede og vel stødte Been. 3 Kander Vand, det lpges ved sagte Ild i 5 Timer, og derpaa medens den afsiede Suppe er varm, kommes den i et fladt Stenkar, Tallerkener eller Fade, som da kold bliver en nærende Gelee af omtrent 4 Potter; den kan haves i 4 eller 5 Dage men ei længere, da den fordærves, med mindre man strax tørrer den.

     Endelig anmærkes: at af alle hule og pibeagtige Been, maa udtages Marven førend de knuses, thi ellers gaaer Stødningen vanskelig og forringer Suppen: og ikke maa man lægge tykkere Lag af Knokler i det Kar de knuses, end at de netop skiuler Bunden.

     Da det ved Forsøg er erfaret hvor styrkende dette Fødemiddel er, for dem som har lidet og ringe Kornmeel, saa iler Udgiveren med at udbrede denne Efterretning blandt sine ved Uaaret lidende Landsmænd, og beder de selv ville ogsaa forbedre og udvide Benyttelsen.


Norsk Landboeblad No 11
19. des. 1812

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar