onsdag 31. august 2011

Sædeligheds-Regler

En Ven jeg kun kiender af Brevvexling, har i Brev som jeg for nogle Uger siden modtog, blandt Andet udtrykt sig saaledes: "Paa egne og Fleres Vegne fra vores Bøygd, bedes Landboe­bladets Udgiver om nogle Efterretninger for vores Ungdom, som skal ud i Verden, hvorledes de skal folke sig (opføre sig), at de ei for meget skal ansees og hedde Hejmalinger, Field­dølinger og saadant som jeg og mine Jamnaldringer i vor Ungdom ofte maatte taale."

"Man bør ikke føre Noget tilbake fra sin Tallerken paa Fadet, ei heller
Noget  tilbage paa Tallerkenen som man har haft i Munden, ei heller bør
man yttre Kræsenhed eller Ekkel."

  Tallerken, Austefjord museum (AMU-0127) Foto: Ragnar
            Svar: Ven! at Du nævner Din Egne Ungdom skal ud i Verden, vil jeg ønske og formode, Du ei mener de skulle begive sig til omflakkende Handelskarle, som mange Bøigder alt for meget oversvømmes af, og mange unge Mennesker derved afvænnes fra Jorddyrkningsflid og den ædle Tarvelighed, der bedst kan fremme en Egne Velstand. Men der gives og mange nyttige og lovlige Reiser og Veie for en Ungdom, hvor han ved en sædelig Opførsel kan erhverve sig Medmenneskers Yndest og fremme sit eget Vel. Og paa den givne Anmodning vil jeg, af hvad jeg ellers havde tænkt, om ei saa strax, for det første meddele nogle korte, men almindelige, Sædeligheds-Regler.
           
Man bør beflitte sig paa en fornuftig Velanstændighed i sit udvortes vilkaarlige Væsen, og rette sig efter den som ved god Sædvane er indført i den Egn hvor man er opdragen eller opholder sig, paa det man ei skal være velopdregne Folk til Anstød, men meget mere blive dem, med hvilke man omgaaes, behagelig, end ogsaa ved det første Indtryk, følgelig bør alt tvungent og besynderlig sært Væsen undgaaes; følgende Regler kunde især anmærkes:

Først: I Henseende Legemets Stilling:
  1. Hovudet bør man vænne sig til at holde opreist ud af Skuldrene og lige, Bryster fremad, Maven ind, alle sælsomme Fordreielser, Ansigtsrynker, samt ufornødne Bevægelser bør man stræbe at undgaae.
  2. Gaaer man, da bør Fødderne sættes ud ad, Trinnen maa være ordentlige, hverken for store eller for smaa. Kroppen maa ei vanke hid eller did, og man vogter sig i Gangen saavel fra at stylpre som hoppe. 
  3. Staaer man, da bør Kroppen holdes lige, Knæerne stive, Hænderne lader man, naturligst, falde ned ad, og Fødderne sætter man frem ad fra hinanden. 
  4. Sidder man, da maa det ene Knæ ei længes over det andet, ei heller maa det skee med Fødderne, men disse sættes sammen uden at skurre paa Gulvet og uden at bomble med Benene. Hovudet maa man ei støtte med Haanden og Armene er det uanstendigt at lægge på Bordet.


onsdag 24. august 2011

Z Æ Ø

Z z                          Zobler

Av Zobler faaes det Foderskin,
Hvori de store svøbes ind.
Æ æ                       Æseler

Æseler har dovne Lemmer,
Og en Skryden tidt istemmer.
Ø ø         Ørne.

En Ørn kan meget gammel blive,
Og holder sig ved Rov i Live.

Eegset, 1815.
Trykt og tilkjøbs hos S. Aarflot.

onsdag 17. august 2011

U V X Y

U u                         Ulve.
En Ulv på Luur ved huset gaaer,
Og stieler Bondens Lam og Faar.


V v                          Vædere
En Væder ligger paa hver Side,
Et halv Aars Tid, Det maae I vide.


X x                          Xanthus
Xanthus den malede Søhest,
Med Neptuns Sabel passed bedst.


Y y                          Ygler.
Man slige Ygler seer paa Landet,
Men andre finder man i Vandet.

onsdag 10. august 2011

Q R S T

Q q                         Qvæg.

Har Bonden meget Qvæg paa Stalde,
Da kan man ham lykksalig kalde.
R r                          Ræve.

Man Ræven ej forgjeves hader,
Thi Bondens Høns og Lam den skader.
S s                          Svaner.

En Svane stolt paa Vandet flyder,
Og største Rang blandt fugle nyder.
T t                           Tigere.

En Tiger er af Katte-Art.
Er glubsk og løber med en fart.

onsdag 3. august 2011

N O P

N n Norge.

Om Norge kiære Fødeland,
Er smukt mit barn du vide kand.
O o Oxer.

En arrig Oxe eller Tyr,
Er et ubændigt voldsomt Dyr.
P p Paafugle.

Paafuglen haver smukke Fiere,
Hans Been av Saar Dog fulde ere.