onsdag 31. oktober 2012

Kornmangelen truer skræksomt i sær i Fjeldbøygderne.


Skjedde, Austefjord museum (AMU-075) Foto: Ragnar A

At Egnens Indbyggere har altso megen Aarsag at beklage sig i nærværende Tid, da Kornet er utaalelig dyrt, og Tilførsel mangler; men for de mange som sige: "at dette Aar, er det værste Uaar, som har været", vil jeg give til Betænkning hvad vore Forfædre maa have døjet i de værste af saa mange mislige og Uaar, om hvilke jeg finder Optegnelser og Fortællinger fra Fortiden og her i Korthed vil anmærke.

         1591 var, særdeles nordenfields i Norge, saa stor Hunger at mangfoldige mennesker derved bort?, og dette Aar blev kaldet det store sorte Aar.

         1601 blev Jordens Grøde baade Høe og Korn for det meste opædt af Læmænd, Muus og andet Utøj, og hvad som var tilbage frøs bort og blev liggende under Sneen, som kom før Korsmesse om Høsten og laae til Korsmesse om Vaaren. Dette Aar, galt en Skjeppe Byg i Norge 4 Rdør., som var, efter saa liden Pengeroullance som den Tid, sørgeligt dyrt, og siden blev dette Aar kaldet: det store dyre Aar.

         1613 blev Kornet saa dyrt at man i Bergen maatte give for 1 Tønde Korn 8 Rdlr., og indtil 1625 vedvarede Dyrtiden og Kornmangelen.

         Aarene 1632, 33 og 34 var saa stor misvext paa Korn, at mange Mennesker i sær i Nordlandene døde af Hunger. 1635 var et grønne Aar. 1637 var Vinteren overmaade stræng. 1638 atter et grøn Aar, som og Aarene 1641, 45, 47, af hvilke det sidste var et vaadt og Frostaar, da ogsaa Læmenderne gjorde stor Skade.

         1679, 71 og 72 ere anmærkede som velsignede frugtbare Aaringer, men 73 tog Kornet paa mange Stæder Skade af en stærk Hagel som indtraf den 28de Juli. 74 paa somme Stæder af Regn og Kulde. 1 Tønde Byg steg da til 3 Rdlr, 1 Tønde Rug til 4 Rdlr. Ligedan var Aaret 75, da den omfortælte store Vadsflod (Vandflomme) indtraf, som borttog alle Broer og næsten alle Qværnebygninger, efter hvilke Flombrud endnu mange Steds vises Spor.

         Derefter 8te frugtbare Aar fra 1676 indtil 1684 i hvis følgende Vinter indtraf en ualmindelig stræng Kulde, hvorom skrives: at Nordenfields, af saadanne som laae paa Fiskerie, herved 2000 mennesker frøs ihjel.

         1685 frøs Kornet bort næsten overalt og Hungersnød truede; som og 86 ved Misvæxt og 87 at Grøden slog fejl; dog kiøbte man den Tid 1 Tønde Byg for 1 Rdlr. 1 Tde. Rug for 1 Rdlr. 8 ss. 1 Tde. Havre for 1 Bleedaler.

         1688 frugtbart, 89 ringere, 90 bedre, 91, 92 og 93 hede Tørkaaringer, lidet Fiskerie, Hunger og Sygdomme.

         1694 gav rigt Fiskerie og Kornhøst, men Vinteren kom saa hastig at meget Høe blev liggende under Sneen.

         1695 blev et Uaar; thi Natten til den 20de August forfrøs Kornet over alt Nordenfields og til en Deel Søndenfields. Hvad som den Nat blev udsadt, frøs bort Nætterne til 4de, 5te og 6te Septbr. Veiret var denne Høst haardt og stormende, som aarsagede megen Skade til Søes; og af det fordærvede Korns Nydelse, kom Blodsot hvoraf mange døde. Dette Aar er for disse Egner, baade af Fortællinger og gamle Breve det navnkundigste; da man herifra maatte til Ryfylke ved Stavanger at kiøbe Sædekorn; og til sammes Betaling, dels maatte pantsætte der sit Jordegods, dels sælge det som gamle Documenter udviser. Og veed man ellers, at alt Korn i disse Søndmørs Daleboer, har fra den Tid, af det Ryfylke sin Oprindelse; Uagtet det i senere Uaar har staaet Fare for at gaae ud, er det dog paa nogle Gaarder blevet i Behold og igjen udbredt. Dette ommeldte Aar 1695, blev kaldet store Frostaaret.

         1696 og 97 var og mislig Kornvext, dels af Kulde, dels deraf at mange fik saadant Sædekorn som ej groede, eller voxte saa seent at det ej modnedes; dog vides at det Ryfylske lykkedes bedst.

Norsk Landboeblad No 9
31. okt. 1812

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar