onsdag 22. juni 2011

Aarets længste Dage bleve dog ikke de blideste...


I Haven blomstrer: Syringetræet,
Eiketræet,
Hyld, Pione, Reiserlillie, Akkeleje
og Brandguulenuje, med flere.
Aarets længste Dage bleve dog ikke de blideste, men kolde Regnbyer, og Snee i den øvre Luft, som hvidtede Egnens Fieldtoppe, samt vestlige og tilsidst nordlige Vinde, har hærsket denne Uge. Imidlertid ere Enge og Agre komne til den største Vext, som en St. Hansaften nogensinde kan ønskes.

Mange torvbelagte Huustage sees nu blaalig af en sielden Mængde Stifmodersblomster, og paa Mængden af disse Blomster, samt at Rommetræets Blomster staaer længere hvide end almindelig, spaaer endeel Landbofolk et uroeligt og fugtigt Veirligt i næstliggende Maaneder, eller som det nævnes: et Røyte-Sommer, naar Høtørreveir skulle mangle. Fiskeriet hindres nu ved Uveir.

Blant Jordarter tienlige til Giødnings Compost, ere de bedste: at den Jord som findes omkring gamle Ellerødder, helst hvor den saakaldte Svartore voxer i nogen Mængde, og ellers næsten i alle Øre eller Elleskove, hvor der er nogenlunde dyb Jord. Saadan Fortrinlighed har Jorden omkring disse Slags Træer vundet af de mange nedfaldne Elle-Kongler, som tillige med Løvet ere forraadnede, og derved har samlet sig en Mængde Muld og fra minneralske Syrer befriet Vextjord.


Naar man borttager Mulden omkring Ellestammen og Rødderne, lader man Græssvoren ganske tynd være tilbage, kun tilsides lagt medens man optager Mulden og fylder anden lidt sandblandet Jord i Hulen, lægger saa Græssvoren derover igien og sammentræder Jorden. Elletræet, og især Hvidorden, voxer triveligere naar der kommer nye og sandblandet Jord omkring dens Rødder.
           
I forrige Sommer var det en Sieldenhed at see Almetræet bære Frøe, i nærværende des overflødigere. - Frøet samles ikke førend det er faldet af Træerne, og endda ikke strax, men bedst efter at nogen Regn er falden paa det, og derpaa saasnart tørt Veir indtreffer, bliver Frøets Hielm som et Føn, og nu strax maa samles som beqemt til Udsæd i ny opbrudt og noget lidet giødet Jord.

Ligesom i forige St. Hansaften blev optegnet hvorvidt endeel Vexter da vare komne, saa fortiente især dette sieldne Aar, da Ager, Enge og Haver ere med det fremmeligste, nogle deslige Anmærkninger, saaledes har nu Æbletræet, Kirsebærtræet og Heggetræet afblomstret og viser Knytlinger, de fleste Rønnetræer ogsaa afblomstret. Rugen skudt Ax, og Byg færdig i Skudhøsten. Poteter hyppefærdige. Paa Engen staaer nu i Blomster: Karvi, Rodkløver, Engnellikke, Hundeslænge, Storkenæb, Tiritunge, Comslentille, Hanefot, Bukkeblade, Jordnødder, o. a. fl. I Haven blomstrer: Syringetræet, Eiketræet, Hyld, Pione, Reiserlillie, Akkeleje og Brandguulenuje, med flere.

Da Rugen ikke mindre end andre Kornvahrer er nu i saa høi en Pris og Vinterrug endda paa saa faa Gaarder haves; saa kan Udgiveren ikke undlade at opmuntre til dens Dyrkning, og for dem, som ikke før har forsøgt denne Avl, raader til at forskaffe sig lidet Sædekorn og udsaae det i Næpereiter mellem Næpefrøet, i nye opbrudt Jord, giødet med den Giødsel, som i denne Tid samles ved Sommerfiøserne eller i Bueqvierne, hvorved vil vindes rigelig Næper førstkommende Høst, Rug et andet og Poteter et tredie. Hertil kommer, at Dyrkeren lærer at kiende Vinterrugens Nytte, faaer Sædekorn af egen Avl, og i en følgende Tid kan giøre alt større og større Anlæg.

Følgende medicinske Planter eller Plantedele kan i Julii Maaned indsamles: Roden af Skiærføde, Bladene af Christtorn, Hele Urten af: Læge, Althee, Tusindgylden, Vild Merian og Regnfan. Blomsterne af: Kongelys, Lind, Lavendel, hvide Lillie og Volvepler.

Norsk Landboeblad No 25
22. juni 1811

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar