onsdag 25. mai 2011

Fortsættelse om Tobak

Varmen og Veirliget for Vexterne særdeles drivende. Fieldsneen tøer, og Elvene nedstyrte skummende og brusende. Giøgen og Agerhønen hørtes med denne Uges Begyndelse. Mange Engblomster, som i visse Aar ei have været seete førend ved St. Hansdag, kommer nu frem. Ribs- og Kirsebærtræer blomstre, og nogle Eble-Blommer viser sig. Fiskerierne, som i denne og forrige Uge har været forsøgte paa Havet, har for Nogle lønnet Umagen, for Andre faldet mislige. Barometret steget lidt høiere end forrige Uge, men nu igien falder. Termometret oftest mellem 10 og 16 G. B. dog, op i Dalene mellem de sneebedækte Fielde, er det mere varmt om Dagene, og koldere om Nætterne.


Fortsættelse om Tobak.
Saasnart Tobaksplanterne have faaet 12 til 15 Blade, begynde gierne Blostrerknopperne at vise sig: men disse brækkes af, for at de nærende Vædsker i desto større Mængde skal ledes hen til Bladene, hvorved de blive fyldigere og større. De Planter som ere bestemte til at bære Frø, maa ikke afknoppes, men i det Sted omhyggelig bindes til en Kjep. Efter at Tobakken paa anførte Maade er afknoppet, udskyder der ved Bladstilkene smaae Skud, som ligeledes maa afbrættes efterhaanden, som de kommer fram, paa det at Bladene ikke ved disse Skud skal tabe sin Væxt. Dette Arbeide maa gientages saa ofte det viser sig Knoppe og Skud.
            Forsøk har lært, at det er mere skadeligt end gavnligt, at afbrække Knoppene og Skudene paa Soldater-Tobakken: thi jo oftere man brækker dem af, desto flere skude igien frem, saa at Hensigten ikke opnaaes. Det er derfor bedst at lade denne Sort Tobak voxe som den vil indtil sidst i August, og da først afskiære alle Blomsterknopperne, undtagen paa de Planter man har bestemt til at bære Frøe.
            Om Tobakkens Modenhed, Afbrydning, Tørring og Svedning, kan læses i dette Blads første Aargang Pag. 155, indtil udførligere Efterretning, enten ved dette Blad, eller paa Grund af nedenstaaende Bekiendtgiørelse, kan meddeles:
            Christiania, den 26de April. Da Tobakkens Brug er aldeles uundværlig for Nordmanden, og Erfarenhed i senere Tid har lært, at denne Plante med nogenledes Held kan opelskes her i Landet, saa har Hs. Majestæt, for at fremme denne vigtige Industriegreen, allernaadigst behaget igiennem sit Oeconomie og Commerce-Collegium, at tilstille Statholderskabet et tilstrækkeligt Antal af Professor Vegtrups Veiledning til Tobaksavl, til gratis Fordeling blandt Almuen.
            Ligeledes er der efter allerhøieste Befaling med den norske Posterpresse bleven opsendt fra Administrationen for den Kongl. danske Manufactur-Handel 45 Pund virginisk Tobaksfrøe i forskiellige Partier til forskiellige Steder. Hvilke Partier blive at udvælge til de Personer som ønske at lægge sig efter Tobaksavlen i Qvantiteter, fra 1 Lod til 1 Pd. a 6 Rd. pr. Pd., som er det Halve af Indkiøbsprisen.

Ved dette Blads første Aargang blev giort Forsøg med korte Amviisninger om adskillige af vore indenlandske Vexters Nytte, og Omgangsmaaden med at samle og giemme dem. Her minder Aarstiden at anmærke Nogles Dele, som i denne og følgende Maaned allerede burde være eller endnu kunne optages og indsamles. Saaledes vil vi i Maji Maaned være bedst at tage Rødderne af vore norske Borrer, Alant, Qvannerod, Vinterrod, Leerfivel, Hvid Reenfan, Cikorie, Kraakkiong, Nellikkerod, Peberrod, Pimpernelle, Spidesyre, Stor Svaleurt og Tormentille.
            Bladene af Bukkeblade og af Solbær. Hele Urten af Suurklever eller Narsvæve.
            I Junii Maaned kan indsamles Bladene af: Almindelig Flesmegræs (Læge Ærenpris), Vandærenpris, Bulmeurr, Eeg, Engkarse, Røveleike, Cochleare, Meelbærris, Salvie, Leerfivel, Flæksleik, Stifmorsblomster, Timian og Vandkarse. Hele Urten af: Jordrøg, Marikaabe, Krusmynte, Malurt, Marrube, Lusegræs, Perikon og Røllike.
            Blandt forbenævnte Urter ere nogle, saasom Bulmeurt, Røveleike, Flædsleik og Lusegræs, som deels have giftige eller mistænkelige Virkninger; hvilket Udgiveren, forinden herfra kan gives Beskrivelse over en hver af disse Urter, ikke vilde lade Uanmærket.

Norsk Landboeblad No 21
25. mai 1811

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar