onsdag 11. mai 2011

Potet og tobakk

I denne Maaned sættes Poteter - en Væxt, hvis Dyrkning endnu modtager adskillige Forbedringer og Opdagelser. At have gode Sæde-Poteter er vigtigt, og at have havt dem giemte eller overvintrede hver Art for sig, eller i sit eget Værelse, ville være fordeelagtigt; og ikke, som almindelig skeer, at man i samme Kielder, ja i samme Bing af Kielderen lægger de lange røde og knudrede, de hvide og glatte, de gule, de fiolette, kort sagt, meget forskiellige Urter lader man ligge sammen, som om Vinteren, og i Foraaret naar de begynde at udvikle nye Skud, modtage hinanders Uddampninger, hvilket Udgiveren synes maa være en stor Aarsag til at de udarter, saa hvert Slags taber paa frodig Vext og naturlig Godhed og er noget som overlades til Fleres Betænkning.
Klisje: ÆGTE NORSK TOBAK.
Frå Volda bygdetun.
I forrige Aargang handlede Udgiveren af og til om Tobakken (...) Men Hovedaarsagen hvoraf Tobakken saa let udarter er: at man i Almindelighed udsaaer det i Norges avlede Frøe.
            Til videre Oplysning har Udgiveren modtaget et fra Selskabet for Norges Vel i dette Aar udgivet trykt Skrift, om Tobaksplantens Dyrkning i Norge, af hvilken den væsentlige Indhold, og hvad som i dette Blad ei før er berørt, uddrages, og ved Bladets Fortsættelse vil meddeles:
            Tobakken lader sig dyrke i Norge. Skiønt Bladene ikke blive saa gode som de amerikanske, efterdi de ikke faae i den Grad som hine, den passende og bedøvende Egenskab, saa ere de dog meget bedre at røge, ved Humle, Humleblade, Enerbark, og flere andre Plantedele.
            At dyrke denne Plante i saadan Mængde, at derover Kornets Dyrkning skulde blive tilsidesat, vilde Ingen tilraade. Men at enhver Bonde bør tilberede et lidet Jordstykke, hvor han kan dyrke Poteter, Næper, Kaal og Tobak.
            Til Tobakken skal han vælge det Stykke Jord, som er nedenfor hans Møgdynge, dersom det er Muldjord; thi da kan han spaae Giødsel, som denne Plante fordrer, efterdi Møgvandet giødsler det Jordstykke.
            Iblant de flere Arter Tobak, kan to især dyrkes med Fordeel her i Landet: 1 Almindelig Tobak (Tobak au?kansk, virginist Tobak) Bladene ere brede lanserdannede, nedløbende: Stængelen 3 - 4 Fod høit. Blomsterne tragtdannede og lysrøde. Bladene større, mere hierteformede: Stængelen er lavere og tykkere. Bladene større, mere hierteformige og klæbrige, end hos den forrige: desuden er Blomsten guul. Sieldent finder man dyrket 3. Bonde-Tobak, hvis Blade ere budtere end den Førstes, og derhos stilkede og ægformige, Stængelen mere grenet, Kronen kortere og guul.
            At disse 3 Arter giver den første de bedste Blade, og kan dyrkes i vel giødslet og godt bearbeidet Jord. Den 2den kan saaes i en almindelig Seng (Bed), plantes i maadelig Jord, taaler temmelig Kulden, men giver slettere Blade, hvilke dog ere meget bedre at røge end Humle o. a. S. Altsaa bør Enhver især giøre sig Umage for at dyrke den 1ste, men kan dog og benyttes den 2den.
            Man bør betids giøre sig Umage for, at saae godt Frø fra Kiøbenhavn eller Hamburg, men helst fra Holland, hvor det Amersforske? ansees som det bedste, og dernæst være betænkt paa at faae Noget af det meget tidlig, og omhyggelig opelske i soelrige Mistbænke de første Planter der komme op, for, om mueligt, at faae modent Frø af dem - Hvis ikke det lykkes, maa man atter betids forskrive Frø, og om man end saaer modent Frø flere Aar i Rad, nødes man dog til at forskrive Noget hvert 2den eller 3die Aar, thi ellers arter Tobakken ud. - Soldater? Tobakken bærer næsten hvert Aar modent Frø.

Norsk Landboeblad No 19
11. mai 1811

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar