søndag 18. august 2013

Kornskuren og tordenveiret

Kornskuren er i denne Egn nu i fuld Drift, og paa nogle Gaarder hvor Varmen meest har virket, som især i Nordalsfiordene, allerede forbi. Mærkeligt bliver det for Eftertiden, at i dette Aar inden Juli Maaneds Udgang var paa mange Gaarder Kornet saavidt modent, at de Familier som trængte dertil fik tærsket, malet Meel, og saaledes inden 1ste August havde madyrket sig (lavet sig Fødemidler) af Aarets Grøde.


At Kornhøstens Frugter, som dels meget fortrængte af Varmen, staaer tyndt paa Ageren, og at her ialmindelighed vel tidligt maa begyndes paa sammes Forbrug, bliver en vigtig Anledning endnu at opmuntre Landboen til den bedste Sparsomhed med det nye Kornmeel, og at anvænde alle Midler, som kan drøye dets Brug; især gientages hvad før i dette Blad er anviist om Kiødmad og Kraftsuppe af Beenknokler.

Fiskerierne hersteds har i denne Maaned Intet givet.

Træfrugter ere saa sieldne, at paa mange Æble- Kirsebær- Plomme- Hægge- og Hassel-Træer ikke sees en eneste Frugt. Ribsene bleve vantrivelige, Stikkelsbær nogenledes, men vilde Bær med det Mindste.

Tordenveiret
Foruden det i forrige No anmærkede Tordenveir den 19de Juli, indtraf her blant flere igien det heftigste den 23de.  Man veed ei i Mandsminde at Lynilden hersteds har virket saa frygtelig, som disse tvende benævnte Dages: da en skovbevoxet Strand ved Gaarden Leknæs i Jørrnafiorden antændtes og forbrændte. Paa Handelsstæ Vegsund i Borgens Sogn en stor Fæestald med Høe- og Kornlade oven samt et i Nærheden staaende Ildhuus ligeledes antændt af Lynilden og opbrændt alt hvad brændeligt var. I Udmarken ved Gaarden Spilkevig i samme Sogn 13 Kiør eller Hornqvæg lynslagne og ganske døde paa Bulægene. Fra Sokelvens Sogn fortælles ogsaa at nogle Qvæg bleve ligeledes lynslagne. Paa Gaarden Ytre Roste ved Hovdebygden i Ørsten blev et stort Birketræ ved en Lynstraale splittet i mange Revner. Alt dette den 19de.

Den 23de: Af 2de Piger, som skulde malke Qvæget i en Fielddal i Søvde Sogn, blev den ene ved en Lynstraale i Øieblikket død og endeel af hendes Klæder splittede og bortrevne.

Forberørte Tordenveir gav lidet Regn. Den største Optørring af Bække og Elve (endogsaa mange af dem, som til de fleste Aarets Tider drive Sauge og Qværne) havde Sted den 24de Juli, hvis Aften medførte en Vestenvinds Byge med Taage og Regn, hvorved de fleste Bække gave rindende Vand. Men følgende Dage blev Regnen igien saa sparsom, at en med 24de Juli lignende Optørring fandt Sted den 10de August.

Poteterne, en Frugt, som de fleste Aar har lidt af formegen Fugtighed i Jorden, føler i Aar Sommertørken, og findes ingen anden Fugtighed at holde dem i Live end den som Stammen og Bladene trække af Luften og Morgenduggen; thi graver man ned i Mulden, endog dybere end Poteterne ere plantede, findes den ganske tør. - Dog maa vel igiennem dette tørre Lag, fra en dybere Grund, opstige de Dampe, som udgiør Duggen.

En ny forsøgt Omgangsmaade med at opelske Almetræe af Frøe.

I Juli Maaned 1811 saaede jeg Vinterrug i et Stykke ny opbrudt Jord, og derimellem nogle Hundrede Almetræe. I Høsten 1812, da Rugen blev skaaren, havdes mange Almeplanter, og i dette Aars Høst 1813 maatte de omhyggelig forbigaaes medens Græsset blev fraslaaet. I Efterhøsten optages hver med en lille Jordtorve og flyttes ind i en Træehave eller Bjæringslund.

Saaledes kan man ethvert Aar Almen bære Frøe, med mindste Bekostning udsaae endeel. Men ikke hvert Aar bær Almene Frøe; thi hverken dette eller forrige Aar har mine eller de faa Andres Almetræer her i Omegnen baaret Frøe.
Norsk Landboeblad No 9
18. august 1813

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar