fredag 29. april 2011

Bygg, havre og Efterretninger af Statstidenden

Indtil Torsdags Aften var Veiret ganske godt; Varmen om Dagene ved, lidt under eller over, tempereret. Luften for det meste klar, men dog Nætterne for denne Tid meget mørke, saa at man med bare Øine har seet Stierner at 6te Størrelse, og i skyet Veir igien saa dunkelt, at Fieldenes Dannelse var utydelig at see, altsaa for Seilende ikke vel giørligt at reise mellem Kystenbs Skiærgaarde om Natten. At Nordlysene ere saa ganske bortfiærnede, er vel en Aarsak til mere mørke Nætter. En stor Deel af Havresæden er udsaaet og man har ønsket en mild Regn, men Fredags Morgen fik vi i Følge med kolde Vinde et nyt Sneelag, som, hvis det ei vil ligge for længe og medfføre Frost, kan have samme Nytte som en god Regn, da de Gamles Ordsprog herom lyder: April Sniø, er saa go so Saudegiø. Barometret har staaet høit, men sank foran Sneeveiret. Torskefiskeriet ophørte med Paaskeugen. Silden er fornummet i denne Uge at søge ind til Fiordene.

Det er ikke saa almindeligen bekiendt, som det paa flere Steder vilde være til største Nytte at udsaae Havren foran Pløiningen, som kaldes Undersaaening, hvor Jorden er sandig og tør, befriet fra Koldvæde og i Pløiningstiden tillige er tørt Veir, er af mange her i Egnen forsøgt med Fordeel: Man udsaaer Kornet paa Halmstubbene, et Økt eller en Stund før man kommer med Ploven, hvorved bruges den Forsigtighed at Sædekornet ikke forstyrres, men kun jevnt ned pløies med Plove som alminde­ligst gaaer 4 Tommer dybt. Furen jevnes med Hakkegrævene og Harving er man befriet for. Til denne Slags Sæd pløies her kun een Gang, og skal Ageren giødes, skeer det foran Saaeningen. Der, som haves saadant Jordkyn, at denne Maade kan bruges, vil Nogle paastaae, at efter et Par Aars Forsøg lykkes det bedre end de første, og ville sige, at Jorden eller Korn­arten kommer ligesom i Vane med den Slags Dyrkningsmaade og Væxt, og at Ageren derefter bliver mere løs end ved Ovensæd og Ovengiødning. Men, Udgiveren tilraader ikke denne Maade paa kold og fugtig Grund, ei heller naar Ageren er blød af meget Regn eller Sneevand.
            Byg bør man ikke udsaae for tidligt: Til Bygavlens Fremme er det godt at pløie tvende Gange, først naar Sneen og Tællen er nys borte, og anden Gang i Bygsædetiden i Majmaaned. Byg­agre som ere tvende Gange pløiede, kan baade saaes noget tyndere og endda give foldrig Frugt, og tilmed bliver Ugræsset langt mindre i de Agre som tvende Gange pløies. Hvor det er giørligt ved sidste Pløining, at pløie op eller ned over Ageren, og ved at lade hver ottende eller tiende Fure være størst og ligge aaben, at Bygageren derved er anlagt som i Senge, vil være meget fordeelagtigt. Saadan Pløining skeer bedst ved at foretage en Strimmel af Gangen, begynde midt i den og vælte ind fra begge Sider, naar man pløier baade op og ned ad Ageren, saa bliver der en stor og tom Fure paa hver Side af Strimmelen. Den saaledes anlagte Ager vil og forsigtig harves, men saadan Behandling og dermed gaaende mere Tidsspilde, vil Høsten rigelig belønne.

Efterretninger af Statstidenden og Iversens fyenske Avis.
Den 26de forrige Maaned, giorde vore kiække danske Søefolk et Forsøg at igienerobre Øen Anholt. De fandt Øen befæstet, foruden ved dens bekiendte Fyhrtaarn, endnu med 3 Batterier, som de gik tappert imøte, nedfældedfe de fiendtlige kolloneviis og havde nær vundet Øen, hvis ikke de Engelske havde blevet forstærket ved en Fregat og en Brig som ankom under Træfningen, og en saadan Overmagt giorde det umueligt for de Danske, den Gang længere at opholde sig der.
            Den i forrige No. ommeldte nyfødte franske Prinds, var førend Fødselen udnævnt til Konge af Rom. - Videre læses i Iversens Avis No. 45: "Kongen af Rom blev hiemmedøbt den 20de Marts Kl. 9 om Aftenen i Slotskapellet. Hans Hr. Fader holdt ham selv over Daaben, og Fadderne vare Storhertugen af Wurzburg og Vicekongen af Iranien. Under Ceremonien, som forrettes af Cardinal Storaumonieren, afbrændtes et stort Fyrverkerie, og Tedeum afsanges medens den nyfødte Konge indbares i sine Værelser af sin Gouvernante, under Ledsagning af Gardens Generaloberst og Officerene i hans Tieneste. Keiserinden saavelsom Kongen af Rom befunde sig begge meget vel".
            Kongen af Roms Daab skal skee i Notre-Dame-Kirken. Man forsikrer at Hans Fornavne blive: Napoleon Frans Joseph Carl.
            Fra Portugal haves følgende Efterretning: Armeerne staae endnu lige over for hverandre, og Prindsen af Esslingen har ladet slaae en Broe over Tajo. Man troer st Caimbra, der holdtes besat at 2000 Engellændere under General Trant, er i fransk Magt.
            Fra Badajoz. Beleiringen drives med al muelig Iver. Det er lykkedes Pardaleras Besætning at komme ind i Fæstningen. De paa Staden kastede Bomber have stærkt beskadiget en Broe, over hvilken Garnisonen havde Forbindelse med Tropperne paa Gibboras Bredde. - En Trediedeel af Staden er sammenskudt.
            Russerne og Tyrkerne have leveret hinanden et Slag, og hvorved de Sidste maatte vige. Russerne erobrede adskillige Kanoner, mange Standarter og en Mængde Munition, samt endeel til Fanger, hvoriblandt en Pascha.

Ligesom den 11te, 18de og 25de denne Maaned, saa vedbliver endnu i nogen Tid, hver 8de Dag, fri Vaccination hos Udgiveren  for Børn her af Præstegieldet og Naboesogne. De 8 Dage forud vaccinerede, komme ogsaa tilstede, at Koppernes Gang kunne bedømmes.
Norsk Landboeblad No 17
27. april 1811
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar