onsdag 9. mars 2011

Blandede Efterretninger

Natten til søndags havde vi Tordenveir. Barometret sank derpaa til den sieldne Punkt 26 Tommer 7 Lin., men steeg noget strax igien; dog har det denne uge staaet ved eller under 27 T. Luften har været mild, og Tamperdag tøede Sneen som det havde været en Maidag, Termometret holdt 4 Grader Varme; siden af og til Sneeillinger. Selietræet bære gule Blomsterrankler, og Spurvene høres med Vaarlyd. Hverken Kyndelmis-Knude eller Fastelavns Frost har denne Vinter havt Sted. Vindene denne som forrige Uge mest sydlige. Fiskerierne endnu ikke fordeelagtigere.

Blandede Efterretninger.
Hans Majestæt Kongen har, ved Plakat af 3de Februar sidstleden, allernaadigst bestemt en Indfortsels?præmie af 1 Rdlr. for hver Tønde Smør, Flesk, saltet eller røget Kiød, Hvede, Rug, Erter, Malr, Byg og Havre, samt Gryn og Meel af fornævnte Kornsorter, som med fremmede eller indenlandske Skibe indføres til noget Sted i Norge fra Steder udenfor Samme.
? ;amdskab forundt en Belønning, af 3 Rdlr. pr. Læn af Skibets fulde Drægtighed, naar Indferselen sleer toø et Sted i Trondhiems eller Bergens Stifter; og 2 Rdlr. pr. Læst, naar Indførselen skeer til et Sted i Aggerhuus eller Christiansands Stifter.
For Kartofler, som indføres fra 1ste August til 1ste Oktober d. A., er allernaadigst tilstaaet Indførselspremie af 48 Sl. pr. Tønde.

Fortegnelse over et Qvantum Østersøiske Varer, (af de den 19de Juli opbragte og siden condemnedere Priser) som forstørstedelen kan ventes bortsolgte i Christiansand i Norge den 18de Marts 1811. Jærn 4 Stænger, ? 8000 Skibpund. (Et Skibpund er 9 Voger mindre 8 Marker.) (...)

Af Iversens Fyenske Avis.Moniteuren af 27de Jan. har til Beretningen om Armeens sidste Fremskridt i Spanien, en Ja?ning, hvori siges: at endog den meest Vantroe maa nu overtyde sig om, at Krigen sammesteds nu nærmer sig til Enden, og at dette ulykkelige Land vil være beroliget inden Foraaret, og vil Englændernes Skiebne til Stengiæld for alle deres store Opofrelser af Penge og Menn slet blive, hvad den har været overalt - Haan og Flugt!
Bombardementet for Cadir har god Fremgang; et nyt Batterie kaster Bomber ind i alle Stadens Kvarterer. Af 15 Handelsmørsere? kan man kaste Kugler af 80 Pd. Vægt 2600 Favner bort. Bomberne gaae endog over Staden. Denne stærke Nærmelse fra Beleirernes Side har bragt mange af Cadirs Indbyggere paa andre Tanker, ihenseende til Englænderne, hvilke de nu bebreide, at have blotted Spanien, for at forsvare deres egen Armee i Portugasl.

Norsk Landboeblad No 10
 9. Mars 1811

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar