tirsdag 7. desember 2010

Hvad din Mands arbeidsom Haand, Bringe ind med Møje...

Den 1ste og 2den d. M. havde vi Snee og Sneefog, som efterlod et Lag færsk Snee til enfierdedeels Alen, derpaa gik Veiret om til Sønden, Luften blev mildere, nogle Regnillinger indtraf, som tillige med de sydvestlige Vinde bragte Sneen i tøe og gav Qværnebør (Møllevand), det mange allerede længtes efter. Sildefiskeriet er i disse Dage forstyrret og ophørt i Østefjorden, deels ved det intrufne Uveir, deels derved at en Hval kom ind paa den Bugt Sildestimlen har holdt sig samlet og adspredte den. Om den igien vil samles der eller i andre Fiordens Vige, kan endnu ikke sees.
Det er en sand Fornøielse for Udgiveren, i sin Sirkel at see i mange Landboeres Huse, hvorledes man i denne Tids lange Vinteraftener beskiæftiger sig med at braage, skiætte og hægle hiemmeavlet Hamp og Liin, og af det ? Slags nogle Landboeqvinder og Piger allerede begyndt at spinde Rindingsgarn til Lærreder og rudede Tørklæder m. m., hvilket tillige med egne virkede og med Egnens Væxter farvede Vadmel og Stoff? Tøier, vil saavel til Kirkegang, som andre Hædersdages Dragt, kiæde dem mere ærværdigt, end de blommede og med falsk Glands overdragne Bomulds Silke og andre fremmede Tøier, som Strømmen deels forhen har villet drive ogsaa ind paa Mørernes, med slig Luxus mindst bekiente, Egne. Og ikke vanhædrer det Landboeren, at adskillige Kiøbstædsfolk kalder de simpleste og stærkeste Klædesorter: Møretøi.
For at give de hiemmevævede rudede Tørklæder og randede Stoffer end mere pynteligt Udseende, kan med ægtfarvet Traad paasyes adskillige Blomsterfigurer og Zirater, som holder sig mange Gange længere, end hine med Gummivand paatrykket Kouleurer. Vor nordenfieldske Sanger Frimann har, for flere Aar siden, blandt mere også opmuntret Egnens Landboeqvinder til denne Huuslighedsgreen:
Hvad din Mands arbeidsom Haand
Bringe ind med Møje,
Kiøb ei op i Traad og Baand
Og i Silketrøie!


Hvad paa egen Rok du spandt,
Femten Gange mere
End Damask og Triumsant,
Er det dig til Ære.
Norske Landboeblad No 49
7. desember 1810

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar