onsdag 6. november 2013

Sogneselskaben for Almuens Fremme i Voldens Præstegjeld


Gjentagende maa vi prise Forsynet, naar vi hensee til Aarstiden, og hvor betids og vel Jordfladens Afgrøde i denne Egn blev indhøstet, saa at de fleste Familier allerede nu har aftærsket, og tillavet sig en hyggelig Vinter-Provision, samt see sig forsynede med løfterigt Sædekorn til nærmeste Foraar.

Derimot erindre vi os denne Maaneds første Dage forrige Aar, da vi endnu bekymringsfuld syslede paa Agrene og Marken, ved at faae tørret og indbjerget det bedærvede eller mavre Korn, som truede med Døden, men blev imod Manges Formodning, den vigtigste Lære og Kundskabs Artikel, som i sit Slags, og saa heldigen har virket paa Landboen, mere end 100 Aar.

Denne Efterhøst, har Veiret været ugentlig afvexlende med Regn, Snee, Tørveir, tørre og milde Vinde, oftest sydlige og vestlige, men vore Fjelde allerede i 6 Uger sneebedækte.

Fiskerierne ville her ingensteds lykkes.

 

Om Sogneselskabet.

Sogneselskaben for Almuens Fremme i Voldens Præstegjeld, stiftet paa Universitetsfesten i Decbr 1811, holdt sit 6te ordentlige Møde, og første Generalforsamling paa Ørstenvig sidstleden 1ste Novbr, hvor, og til hvilken Tid, Præmier for første gang skulde uddeles. Men som Selskabets Kasse var svag, havde endeel bekomne Skrifter at betale, saa troede Bestyreren, at passende Bøger vilde opmuntre mere, end nogle faa eller flere Dalers Penge, og derfore af sit Bogtrykkerie og lille Litteratur-Samling sammenhæftede forskiellige almeennyttige Stykker, med et foran eget Tittelblad: "Præmiebok ec.", og med disse og et lille Penge-Tillæg, bleve følgende, som af Selskabet tilkjendt Præmie, belønnede:

1)Pladsemand Svend Simonsen Rødset, for at have slaaet Græs i saadanne Fjeldskreder i Udmarken, som for Qvæget ere utilgiængelige, og dermed foedret Qvæg til desmere Forbedring paa sin ny optagne Plads, 2 Rd og en Præmiebog.

2) Gaardm. Niels Larssen Mychlebust, for at være den første her i Egnen, der benyttede Potetesæblene til Blanding i Brøddej, 1 Rd og en Præmiebok.

3) Gaardm. Lars Sjursen Haavik, som den første der malede Potetesæblerne paa Qværn, 2de Præmiebøger.

4) Gjestgiver Vebjørn Svendsen, for Kaaldyrkning, 3 Rd. og en Præmiebok.

5) Gaardm. Lars Johannessen Reite, for Hundeavl, 3 Rd. og en Præmiebog.

6) Ungkarl Jacob Rasmussen Wasbotn, for nye Finhattes Arbeide. 2 Rd. og 2de Præmiebøger.

7) Niels Rasmussen Engeset, for nye Uldkarders Forarbeidelse, 2 Rd. og en Præmiebog.

8) Marte Nielsdatter Ørstenvig, for at have staaet Brud i hjemmevirkede Klæder, og uden den gothiske Prydelse Krone og Brudesmykke, blev tilkiendt 3 Rd.


Blandt nye Forslag til Jorddyrkningens Fremme, fandt almindelig Bifald: at nedahle Sædekornet. Ahl er et Jorddyrkers Redskab, hvis Brug og Nytte har været bekiendt paa Søndmør, indtil sidste Foraarssamling, da Bestyreren havde, fra Selskabets Æresmedlem:

Søndmørs yndede og ? ?, nu Præsident i Christiania, S. T. Justitsraad og Ridder Bull, Anvisning om Ahlens Fortrinlighed, imod den søndmørske Harvning, til Sædekornets Nedbringelse i Agermulden, som i bemeldte sidste Foraarssamling blev fore­læst, og derefter af Bestyreren og et par andre Jordbrugere foretaget til saa heldigt Udfald, at man nu fandt sig pligtig at opmuntre Flere dertil.

Videre blev givet Anvisninger og Opmuntringer for flere Huusmænd og Pladsemænd, som vilde giøre Brug af, at samle Høe i Fjeldegne hvor Qvæget ei kan græsse.

Nok blev omhandlet og vedtaget som nyttigt, at oprette Søndagsskoler i nogle af Præstegjeldets Bøygder, og paa de Dage der ikke er Kirkesamling i samme Sogn.

I Henseende Tarvelighed ved Brylluper, Begravelser og Gjæstebude, fandt Selskabet intet videre at kunne indskrænkes; da Brændevin eller anden kostbar Drik, ved slige Leiligheder, ikke for nærværende Tid finder Sted, og Kaffe, Thee og Sukker bruges slet ikke blandt almindelig Mand i dette Præstegjeld.

TIl Huusflidens Fremme blev og meddelt nogle opmuntrende Anvisninger.

Blandt andet blev vedtaget, at ogsaa for Eftertiden vil dette Selskab opmuntre og belønne de Fortiente, med Præmie­bøger og trykte Anvisninger af Moral, Historie, Ekonomie, med flereslags.

Saaog endelig blev vedtaget, at Contingenten ved dette Aars Udgang skal erlægges af hver Medlem med 3 Rd. D.C.

Paa Selskabets Forventning og Efterspørgende, maa Bestyreren (skjønt ugjerne) erklære: at af de Bøger og Skrifter, som udgives af det Kongl. Selskab for Norges Vel, og han, dels paa dette Sogneselskabs Vegne, dels for sig selv har subskriberet, har han ingen kundet bekomme, uagtet saa ofte han har seet af Kommisionærer og Bud der, at afhente Bøgerne imod Betaling, forklare dog disse, at de flere Gange ere afslaaede, og i sidste Breve frabede sig den Kommision, saa at Bsstyreren, imod al Formodning, seer hverken sig eller Sogneselskabet nogen Nytte af at have subskriberet paa de i Christiania udkomne Skrifter.

Saaledes efter Selskabets Forhandlingsprotokol.

S. Aarflot
Selskabets Bestyrer.

Norsk Landboeblad No 13
6. november 1813

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar