onsdag 28. september 2011

Erindringer ved Kornskuren


Tust,  Austefjord museum (AMU-043) Foto: Ragnar A.

Atter fik vi godt Høstveir og velkomment Biergeveir for Høe og Korn; men Kornet bliver ikke saa jævnt modent eller saa almindelig kiærnerigt som de 2de forløbne Aar, hvilket deels Tørke, deels det for kort siden indtrufne Uveir aarsagede. Men for den Frost som ofte skader, især i Fieldbøigderne, er Kornsæden hidtil befriet og synes ville undgaaes, da Luften endnu er mere varm end kold.

Erindringer ved Kornhøsten.
  1. Vær for alting paapasselig med Kornskuren, naar Kornet er modent, og vær aarvaagen naar det er Biergeveir.
  2. Naar Korn bierges, da udsøg, adskil og hæng tilbage de fugtige Kiærv; denne Omhyggelighed lønner sig vel, thi et fugtigt Kiærv i Kornstaalet kan giøre før omkringliggende mugne og skimlede.
  3. Naar du opskiær dit Korn, saa udsøg det jævneste, men i mindste Lag modne, til Sædekorn, thi haardt eller drøiet modent Korn er ikke det fordeelagtigste Sædefrøe.
  4. Men reent og frit for Ugræs maa Sædekorn Æmnet være, thi høstes og tærskes Tidsler, arve eller Nælder der iblandt, saa udsaaes lettelig Noget deraf i næste Foraar.
  5. Ligesom man i nærværende Høst forsigtigen vælger sit Sædekorn-Æmne, og siden omhyggelig behandler, renser og forvarer det for Utøi og Fugtighed, saaledes kan man i en tilkommende Høst vente sig Afgrødens mere eller mindre Foldighed.
Norsk Landboeblad No 38
21. sep. 1810
 


Solskin - stærke Regnskurer - sydlig og vestlig Blæst, og midlertid Stille, har i disse Dage været afvexlende. Luften af 5 a 9 Graders Varme. Barometret oven Ligevægten. Høstarbeidet fremmes og Havreskuren, som nu almindelig begyndt, vil paa sine Steder først komme til Ende i næste Maaned. Sildefiskeriet, baade med Nodt og Garn, udbreder sig.
           
Atter nogle Erindringer ved Kornskuren.

Der gives Egne i Norge og ofte saadanne Aaringer, at Kornsæden, især den saakaldte Stenhavre, maa staae paa Ageren til forbi September; ved slige Tilfælde ville jeg give følgende Erindringer:
  1. Vov ikke ret længe at lade Kornet staae paa Roden efter Mikkelsdag, om det endog synes noget grønt, maa det opskiæres og sættes i Hæss.
  2. Hæssie saa jævnt og rummeligt som mueligt, at Kornkiærvene af Luftens Træk, desfør kan tørres.
  3. Læg altid de øverste Kiærv eller Neeg tættest sammen, og udvælg dem af den friskeste Halm, saa tiener disse som Skuur øverst paa Kornhæsen, og en hastig kommende Regnilling skal ikke da saa strax kunde igiennemvæde Hæssen.
  4. Forsyn altid Hæsserne vel, baade med gode Baand og Skaarer (Støtter) i en saa sildig Aarstid, da Stormvinde begynde at være hyppige.

Norsk Landboeblad No 39
28. sep. 1810


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar